Program to Calculate Heat Generation in Orthogonal Cutting --- Plane Heat Source Model

Cutting Conditions:

Any Comments, please contact: Yuliu Zheng (yuzheng@mtu.edu)